Máte správne poistenú vašu nehnuteľnosť?

poistiť nehnuteľnosť

V posledných rokoch nám naše obľúbené letné obdobie so sebou prináša i búrky, prívalové dažde, krúpy, povodne, ktoré sú z roka na rok intenzívnejšie. V takýchto nepredvídateľných situáciách je vhodné mať správne poistenú vašu nehnuteľnosť. Tak ako nedokážeme predvídať následky živelných udalostí, nevieme ovplyvniť i iné okolnosti ako požiar či výbuch u susedov, ktoré často dokážu spôsobiť totálne škody aj na našej nehnuteľnosti.

Každoročné zvyšovanie teplôt, pokles zrážok a premenlivosť počasia sú následkami klimatickej zmeny

Väčšina z nás pri financovaní svojej nehnuteľnosti využíva hypotéku. Na oplátku banky od svojich klientov vyžadujú, aby si svoju nehnuteľnosť poistili. Prostredníctvom poistenia chce mať banka istotu uspokojenia svojej pohľadávky aj v prípade rôznych neočakávaných situácií. Vlastníci nehnuteľností by si však nemali poisťovať svoj majetok iba z dôvodu, že to vyžaduje banka, ale najmä z dôvodu, že nechcú prísť o svoj majetok alebo investíciu.

Najviac ohrozujú vašu domácnosť tieto živelné riziká:

Požiar, výbuch, priamy úder blesku, povodeň, záplava, víchrica či krupobitie

Z hľadiska frekvencie a výšky škôd nasledujú škody spôsobené vodou z poškodeného vodovodného zariadenia, skrat a prípadná krádež (najmä v rozostavaných a neobývaných nehnuteľnostiach, ako napr. krádež novo namontovaného kotla, okien či dverí). Práve banálna porucha ako prasknutie flexihadice, ktorou sa privádza voda k toalete či k práčke, dokážu spôsobiť rozsiahle škody na parketách, omietkach, dverách či vstavaných skriniach.

Poisťovňa Colonnade pri likvidácii poistných udalostí dlhodobo spolupracuje aj so špecializovanými spoločnosťami schopnými sanovať škody po požiaroch, vodovodné škody či lokalizovať skryté poškodenia a tým predchádzať mnohým následným škodám.

Ktoré riziká si dojednať a sú pre mňa dôležité?

Okrem už spomínaných sú pomerne časté a významné škody spôsobené atmosférickými zrážkami, samotným rozbitím skla či dymom (častokrát požiar nevznikne, ale dym, ktorý unikne do priestoru bytu sa „zažerie až do omietky“ a len ťažko sa ho dokážete zbaviť) a v prípade ak ich základné krytie neobsahuje, tak si ich priplatiť vo vyššom balíku.

Rovnako dôležité ako mať dojednaný správny rozsah poistenia je stanovenie správnej poistnej sumy, aby nehnuteľnosť nebola podpoistená. Vo všeobecnosti platí pravidlo, že ak je poistná suma nehnuteľnosti v čase vzniku poistnej udalosti nižšia, ako je jej poistná hodnota, poisťovňa môže znížiť poistné plnenie v rovnakom pomere.

Aký to má dôsledok je možné vysvetliť na príklade požiaru domu, ktorý bol poistený na 50.000 Eur, ale ktorého poistná hodnota bola 100.000 Eur. Ak vznikne škoda vo výške 50.000 Eur, poisťovňa môže krátiť poistné plnenie až o 50%, teda by mohla vyplatiť plnenie iba vo výške 25.000 Eur.

Je však veľmi dôležité chápať rozdiel medzi trhovou hodnotou nehnuteľnosti a jej poistnou hodnotou. Trhová cena môže medziročne výrazne kolísať. Spravidla je trhová hodnota vyššia ako poistná hodnota, ktorá je rozhodujúca pre výpočet poistného plnenia. Poistnou hodnotou rozumieme náklady na znovuobstaranie, či znovupostavenie rovnakej alebo porovnateľnej nehnuteľnosti.