Slovník poisťovníckych pojmov: tieto sa týkajú PZP

Slovník poisťovníckych pojmov PZP

Aj Vám sa už stalo, že ste sa do všetkých tých poisťovníckych pojmov zamotali? Mnoho z nich dokáže zneistiť a hoci význam aspoň tušíte, nedokážete ho presne definovať.

My Vám s tým radi pomôžeme. Pozrime sa na najčastejšie poisťovnícke pojmy, ktoré sú spojené s povinným zmluvným poistením.

Asistenčná služba

Asistenčná služba sa zameriava na pomoc a odstraňovanie technických porúch Vášho vozidla, prepravu poškodeného vozidla do servisu a v nevyhnutných prípadoch asistencia vodičovi vozidla (jazyková pomoc či zabezpečenie nocľahu).

Biela karta

Slúži ako doklad, že ste uzavreli a zaplatili povinné zmluvné poistenie vozidla. Preukazujete sa ňou počas kontroly policajnej hliadky. Platí na území SR.

Doba platnosti poistenia

Je to čas, na ktorý bolo PZP uzavreté. Doba platnosti poistenia je uvedená v poistnej zmluve. Pokiaľ sa jedná o dobu neurčitú, v poistnej zmluve bude uvedený len dátum začiatku platnosti povinného zmluvného poistenia.

Hlásenie škody

Poistený, resp. poškodený má povinnosť nahlásiť škodu poisťovni. Musí to urobiť písomne a dodržať stanovenú lehotu. Tá je 15 dní v prípade škodovej udalosti na Slovensku a 30 dní, ak škoda vznikla v zahraničí.

Náhrada škody

Preplatenie škody poisťovňou, v ktorej máte uzavreté PZP. Poisťovňa hradí škody na majetku a zdraví poškodeného.

Poistné krytie

Poistné krytie je presné vymedzenie krytia rizík a limitov poistných súm. Zaraďujeme sem aj rôzne výluky z poistenia či jeho doplnky. Presné poistné krytie nájdete vo vašej poistnej zmluve.

Poistné riziko

Poistné riziko je nebezpečenstvo vzniku škody. Dopredu však nevieme, kedy sa škoda stane a či sa vôbec stane.

Poisťovňa

Inštitúcia, ktorá poskytuje poistenie. V prípade, že nastane poistná udalosť, hradí náklady podľa dohody v poistnej zmluve.

Zánik poistenia

Poistenie zaniká na základe jeho vypovedania, a to minimálne šesť týždňov pred koncom poistného obdobia.

Zelená karta

Zelená karta slúži ako doklad o uzavretí povinného zmluvného poistenia. Preukazujete sa ňou v zahraničí, preto si ju treba brať so sebou vždy, keď s vaším vozidlom opúšťate Slovensko.

Veríme, že so základnými poisťovníckymi pojmami, ktoré sa týkajú (nielen) PZP, už nebudete mať problémy. Vďaka nim bude Vaša budúca komunikácia s poisťovňou oveľa jasnejšia a jednoduchšia.